Wines by Kenzo
  • Kenzo Muku 6/375
  • Kenzo Murasaki Merlot Red Blend 6/750
  • Kenzo Rindo 6/750
  • Kenzo Rindo 6/375
  • Kenzo Yui Rose 6/750
  • Kenzo Asatsuyu Sauvignon Blanc 6/750
  • Kenzo Ai Cabernet Sauvignon 6/750
  • Kenzo Asuka Cabernet Franc 6/750